पश्चिमइंडिसबीपवीडियो

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

रोडो सिज़िल
 Rozporządzenie या Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych और terenie Unii Europejskiej।

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?
 ओडी 25.05.2018 आर।

जैकी सो मोजे ओबोविज़्की डब्ल्यू ज़्विज़्कु जेड रोडो?नोवे प्रेज़पिसी नी वाईमगाजे जेड पासस्टवा स्ट्रोनी ज़ादनेगो डिज़ियानिया, ज़ापेवनियाज जेडीनी लेप्स्ज़, ओक्रोन, प्रेज़ेकाज़ीवान्च डैनीच।

Rozporządzenie या Ochronie Danych Osobowych wprowadza zmiany, dzięki którym nazwa.pl będzie wiadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas, z zapewnieniem przejystocijs.


ज़िल्की अब रेगुलैकजोम डेन ओसोबोवे क्लेंटोव बड लेपिज क्रोनियोन, ए काज़्दा ओसोबा बेड्ज़ी मियाला ज़ापेवनिओनी स्ज़ेरेग प्राव, उमोस्लिवियाजसीच नियंत्रण नद प्रेज़ेकाज़ीवनीमी डनीमी।

Tożsamość i dan kontaktowe प्रशासकCZYTAJ WIĘCEJ

एडमिनिस्ट्रेटर टूइच डैनीच ओसोबोविक जेस्ट nazwa.pl स्पोल्का ज़ ओग्रानिकज़ोन, ओडपॉविएड्ज़ियलनोस्सीज़ जेड सीडज़िब डब्ल्यू क्राकोवी (केआरएस: 0000594747)।

संपर्क ज़ nazwa.pl możliwy jest za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej और पता उल. मिक्ज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राकोव
 • poczty elektronicznej और पता kontakt@nazwa.pl

इंस्पेक्टर ओक्रोनी डेनिचCZYTAJ WIĘCEJ

Informujemy, e wyznaczyliśmy Inspectora Ochrony Danych। Funkcję निरीक्षण निरीक्षण Ochrony Danych w nazwa.pl pełni डेनियल Trędkiewicz.

संपर्क z निरीक्षण Ochrony Danych nazwa.pl w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@nazwa.pl

सेले, पॉडस्टावा झींगा ओराज़ ओकेरेस प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनिच ओसोबोविकCZYTAJ WIĘCEJ

सेले, पॉडस्टावा झींगा ओराज़ ओकेरेस प्रेज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनिच ओसोबोविक उज़लेज़्नियोनी जेस्ट ओड चरकटेरु रिलेक्जी łączących Cię z nazwa.pl। Zapoznaj się z infomacjami dla:

क्लिंटोव

W ramach Twojej współpracy z nazwa.pl, Twoje डेन osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Badanie satisfakcji oraz polepszenie jakości wiadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie wykraczającym poza zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, podstawą prawną प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनिच ओसोबोविक मोज़े बाय टूजा ज़गोडा (कला। 6 ust। 1 लिट। एक RODO)। ट्वोजे डेन ओसोबोवे बड्ज़ प्रेज़ेटवार्ज़ने प्रेज़ेज़ कज़ास कोरज़िस्तानिया ज़ उस्लुग नाज़वा.pl मैं पोसियाडानिया कोंटा डब्ल्यू पनेलु क्लिंटा लब डो सीज़ासु विनीसिया स्प्रज़ेसीवू względem przetwarzania us।

विपणन हमें działalności nazwa.pl. पॉडस्टाव झींगे द्वारा प्रेज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच ओसोबोविक बेड्ज़ी रियलिज़ैकजा प्रॉनी उज़ासदनिओनेगो इंटरेसु नाज़वा.पीएल जाकिम जेस्ट प्रोमोनी उस्लुग आई डज़ियालनोśसी नाज़वा.पीएल (कला। 6 यूएसटी। 1 लीटर एफ आरओ) टूजा ज़गोडा (कला। 6 ust। 1 lit। एक RODO)। Twoje डेन osobowe będą przetwarzane przez czas kzas korzystania z usług nazwa.pl लुब डू मोमेंटु विनीसेनिया स्प्रज़ेसीवु względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych। पनेलु क्लिंटा, ट्वोजे डेन ओसोबोवे मोग द्वारा, प्रेज़ेटवार्ज़ने डब्ल्यू सेलच मार्केटिंगोविच और पॉडस्टावी टूजेज ज़्गोडी, डो मोमेंटु जेज वाईकोफ़ानिया।

ओब्स्लुगा पोस्टनोśसी आई डोकोनीवानी रोज़्लिक्ज़ń। Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (कला। 6 ust। 1 lit। b RODO)। Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne).

ओब्स्लुगा पोस्टनोśसी आई डोकोनीवानी रोज़्लिक्ज़ń। W przypadku obsługi płatności za pomocą Płatności Subskrypcyjnej, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez podanie danych osobowych wskazanych w formularzu aktywacji Płatności Subskrypcyjnej oraz uruchomienie Płatności Subskrypcyjnej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z Płatności Subskrypcyjnej lub pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne )

">Realizacja obowiązków księgowych और podatkowych। Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (कला। 6 ust। 1 lit। c RODO)। ट्वोजे डेन ओसोबोवे बड्ज़ प्रज़ेटवार्ज़ने डो मोमेंटु अप्ज़ीवू प्रेज़डॉनिनिआ ज़ोबोविज़ानिया पॉडटकोवेगो, टी.जे. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął टर्मिन płatności podatku।

">रोज़पेट्रीवानी रेक्लामैकजी। Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (कला। 6 fust. RODO 1 लिट)। Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

">Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych podmiotów. Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (कला। 6 ust। 1 lit। c RODO)। Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

">Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci czności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych। पॉडस्टाव झींगे, प्रज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच ओसोबोविक बेड्ज़ी रियलिज़ैकजा प्रॉनी उज़ासदनिओनेगो इंटेरेसु नाज़वा.pl जाकिम जेस्ट ज़ापेवनीनी ओडपोविएडनिगो बेज़पिएक्ज़ेंस्टवा wiadczonych usług .. ट्वोजे डेन ओसोबोवे बोड्ज़ प्रेज़ेटवार्ज़ने प्रेज़्ज़ ओकेरेस उमोस्लिवियाजेसी ज़ापेवनीनी बेज़पीज़ेज़स्टवा एसईसीआई आई इनफॉर्मैकजी।

एबोनेंटोवे

W ramach Twojej współpracy z nazwa.pl, Twoje डेन osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Badanie satisfakcji oraz polepszenie jakości wiadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie wykraczającym poza zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, podstawą prawną प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनिच ओसोबोविक मोज़े बाय टूजा ज़गोडा (कला। 6 ust। 1 लिट। एक RODO)। ट्वोजे डेन ओसोबोवे बड्ज़ प्रज़ेटवार्ज़ने प्रेज़ेज़ कज़ास कोरज़िस्तानिया ज़ उस्लुग नाज़वा.pl लुब डू सीज़ासु विनीसिया स्प्रज़ेसीवू względem przetwarzania danych osobowych w सेलू बदनिया सैटिस्फ़क नाज़वाक।

विपणन हमें działalności nazwa.pl. Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट प्रोमोनी usług i działalności nazwa.pl (कला। 6 ust। 1 लीटर f RODO)। Twoje डेन osobowe będą przetwarzane przez czas kzas korzystania z usług nazwa.pl लुब डू मोमेंटु विनीसेनिया स्प्रज़ेसीवु względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych।

प्रोवाडजेनी कोरेस्पोंडेंसजी। Podstawą झींगे, przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट प्रोवाडजेनी कोरेस्पोन्डेनजी डब्ल्यू रामच प्रोवाडज़ोनज działalności gospodarczej। 1 DO (कला।) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

रोज़पेट्रीवानी रेक्लामैकजी। Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (कला। 6 fust. RODO 1 लिट)। Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

wiadczenie drogą elektroniczną usług znajdujących się w ofercie nazwa.pl। Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (कला। 6 ust। 1 lit। b RODO)। ट्वोजे डेन ओसोबोवे बोड्ज़ प्रज़ेटवार्ज़ने प्रेज़ेज़ ओकेरेस wiadczenia usług.

Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych podmiotów. Podstawą झींगे przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (कला। 6 ust। 1 lit। c RODO)। Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami। Podstawą झींगे, przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zabezpieczenie interesu nazwa.pl przed roszczeniami oraz dochodzenie (artroszczeniami oraz dochodzenie rozc. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci czności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych। पॉडस्टाव झींगे, प्रज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच ओसोबोविक बेड्ज़ी रियलिज़ैकजा प्रॉनी उज़ासदनिओनेगो इंटेरेसु नाज़वा.pl जाकिम जेस्ट ज़ापेवनीनी ओडपोविएडनिगो बेज़पिएक्ज़ेंस्टवा wiadczonych usług .. ट्वोजे डेन ओसोबोवे बोड्ज़ प्रेज़ेटवार्ज़ने प्रेज़्ज़ ओकेरेस उमोस्लिवियाजेसी ज़ापेवनीनी बेज़पीज़ेज़स्टवा एसईसीआई आई इनफॉर्मैकजी।

Użytkowników strony internetowej nazwa.pl

W ramach korzystania ze strony internetowej nazwa.pl, Twoje dan osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Analiza aktywności użytkowników oraz ich तरजीही। Podstawą झींगे, przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट możliwość poprawy stosowanych funkcjonalności na stronie internetowej nazwa.pl (कला।) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej nazwa.pl, a następnie – w przypadku informacji zachowywanych również po zakończeniu korzystania ze strony internetowej - przez czas pozwalający na realizację celu związanego z analizą aktywności użytkowników i preferencji.

विपणन हमें działalności nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest promowanie usług i działalności nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – Twoja zgoda (art . 6 ust. 1 लिट एक RODO)। ट्वोजे डेन ओसोबोवे बोड्ज़ प्रज़ेटवार्ज़ने डो मोमेंटु विनीसिया स्प्रज़ेसीवू względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w zakresie infoacji przekowywanych w Twoim telekomunikayjnym

प्रोवाडजेनी कोरेस्पोंडेंसजी। Podstawą झींगे, przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट प्रोवाडजेनी कोरेस्पोन्डेनजी डब्ल्यू रामच प्रोवाडज़ोनज działalności gospodarczej। 1 DO (कला।) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci czności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych। पॉडस्टाव झींगे, प्रज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच ओसोबोविक बेड्ज़ी रियलिज़ैकजा प्रॉनी उज़ासदनिओनेगो इंटेरेसु नाज़वा.pl जाकिम जेस्ट ज़ापेवनीनी ओडपोविएडनिगो बेज़पिएक्ज़ेंस्टवा wiadczonych usług .. ट्वोजे डेन ओसोबोवे बोड्ज़ प्रेज़ेटवार्ज़ने प्रेज़्ज़ ओकेरेस उमोस्लिवियाजेसी ज़ापेवनीनी बेज़पीज़ेज़स्टवा एसईसीआई आई इनफॉर्मैकजी।

ओसोब संपर्क

W związku ze wskazaniem Twoich danych osobowych w polu Osoba kontaktowa, będziemy przetwarzać Twoje dan osobowe w następującym celu:

प्रोवाडजेनी कोरेस्पोंडेंसजी। Podstawą झींगे, przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl जाकिम जेस्ट प्रोवाडजेनी कोरेस्पोन्डेनजी डब्ल्यू रामच प्रोवाडज़ोनज działalności gospodarczej। 1 DO (कला।) संपर्क ज़ क्लिंटेम बडसीम फर्म, ओडबाइवा एसआई ज़ा ज़ा पोएरेडनिकटवेम ओसोबी संपर्क। Osoba kontaktowa jest przedstawicielem Klienta uprawnionym do kontaktowania się z nami w imieniu Klienta oraz do odbierania koressendencji kierowanej do Klienta. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

ओबियोरसी डैनीच ओसोबोविचCZYTAJ WIĘCEJ

Rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię z nazwa.pl। Zapoznaj się z infoacjami właściwymi dla:

Klientów oraz Osób kontaktowych

W związku z posiadaniem konta w Panelu Klienta, korzystaniem z usług nazwa.pl oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • एनसीसी पोल्स्का सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • नेटआर्ट सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • विशेषज्ञ प्रेषक सपा। ज़ ऊ(अल. ज़्विसीस्टवा 96/98, 81-451 गिडेनिया) दोस्टारज़ाजेका नार्ज़्ज़्ज़ी दो कोमुनिकैकजी ज़ क्लिंटमी;
 • लाइव चैट इंक।(वन इंटरनेशनल प्लेस सुइट 1400 बोस्टन, एमए 02110-2619, यूएसए) dostarczająca narzędzie लाइव चैट;
 • लिंक गतिशीलता सपा। ज़ ऊ(उल। तोस्ज़ेका 101, 44-100 ग्लिवाइस) dostarczająca narzędzie do komunikacji SMS;
 • रेनस डेटा कार्यालय पोल्स्का सपा। ज़ ऊ(अल। कटोविका 66, 05-830 नादर्ज़िन) wiadcząca usługi z zakresu Archiwizacji i niszczenia dokumentacji;
 • थुलियम सपा। ज़ ऊ(ओसीडल ज़्लोटेज जेसीनी 7, 31-827 क्राको) दोस्टारज़ाजेका नार्ज़्ज़्ज़ी दो ऑब्सलुगी कॉल सेंटर;
 • ट्रेडडबलर सपा। ज़ ऊ(उल। पुलाव्स्का 2, कली। सी, 02-566 वार्सज़ावा), wiadcząca za pośrednictwem swojej sieci wydawców usługi afiliacyjne।
 • गुणवत्ता इकाई sro(Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca प्रणाली हेल्प डेस्क।

w związku z opłacaniem usług nazwa.pl मैं dokonaniem przez Ciebie wyboru w zakresie formy płatności, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • पेप्रो एसए(Przelewy24, ul. Kanclerska 15A, 60-326 पॉज़्नान) zapewniająca obsługę wszystkich płatności realizowanych ऑनलाइन przez Klienta (szybkie przelewy, BLIK, pośrednik w zakresie kartątności);
 • पेयू सा(उल. ग्रुनवाल्ड्ज़का 186, 60-166 पॉज़्नान) पेस्निस्का फंकसीजę आपरेटरा ज़ापासोवेगो, ऑब्स्łगुजसीगो प्लाटनोśसी रियलिज़ोवेन ऑनलाइन प्रेज़्ज़ क्लिंटा, ज़ वाईज़्ज़ेंनिम प्लाटनोśसी कार्टी ओराज़ प्लाटनोśसी डोकोनीवनी डोकोनीवनी;
 • वर्ल्डलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज (यूरोप) SA(10 रुए गेब्रियल लिपमैन, एल 5365 मुन्सबैक, लक्ज़मबर्ग, कोरेस्पोन्डेंसीजनी: वर्ल्डलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज (यूरोप) एस.ए. स्पोल्का अकसीजना ओड्ज़ियाल डब्ल्यू पोल्ससे, उल। प्रोस्टा 68, 00-838 वार्सज़ावा) z सिस्टमेम PayPro SA

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi podatkowe, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty wiadczące inne usługi niezbędne do wiadczenia przez nazwa.pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

एबोनेंटोवे

जैली wiadczymy na Twoją rzecz usługę rejestracji i utrzymania domeny internetowej, रोडज़ज odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony będzie od rodzaju डोमेन:

डोमनी .pl

 • नौकोवा और एकेडेमिका सिएल कोम्पुटेरोवा - पैंस्टवॉवी इंस्टिट्यूट बडावज़ी (NASK) उल. कोलस्का 12, 01-045 वारसावा;

डोमनी .eu

 • नेटआर्ट रजिस्ट्रार सपा। ज़ ऊ उल. मिक्ज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको;
 • इंटरनेट डोमेन के लिए यूरोपीय रजिस्ट्री (EURid)दूरसंचार 9, 1831 डाइजेम, बेल्जियम;

डोमनी ग्लोबलने

 • नेटआर्ट रजिस्ट्रार सपा। ज़ ऊ उल. मिक्ज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको;
 • Whois डेटा संरक्षण सपा। ज़ ऊ उल. मिक्ज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको;
 • असाइन किए गए नाम और नंबर के लिए इंटरनेट कॉर्पोरेशन (ICANN)लॉस एंजिल्स 12025 वाटरफ्रंट ड्राइव, सुइट 300, सीए 90094-2536, यूएसए;
 • आयरन माउंटेन बौद्धिक संपदा प्रबंधन इंक।सैन डिएगो, 9210 स्काई पार्क कोर्ट, सुइट 220, सीए 92123, यूएसए;
 • वेरीसाइन इंक.रेस्टन, 12061 ब्लूमोंट वे, वीए 20190, यूएसए (dla domen .com oraz .net);
 • एफिलियस लिमिटेडकस्टम हाउस प्लाजा, हार्बरमास्टर प्लेस, लेवल 2, प्लाजा 3, डबलिन, आयरलैंड (dla domen .info);
 • जनहित रजिस्ट्रीरेस्टन, 11911 फ्रीडम ड्राइव, 10वीं मंजिल, सुइट 1000, वीए 20190, यूएसए (डीएलए डोमेन .org)
 • न्यूस्टार इंक।स्टर्लिंग, लाउडाउन टेक सेंटर, 46000 सेंटर ओक प्लाजा, वीए 20166, यूएसए (डीएलए डोमेन। बिज़)।

Ponadto, w związku z korzystaniem z usług nazwa.pl oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • एनसीसी पोल्स्का सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • नेटआर्ट सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • विशेषज्ञ प्रेषक सपा। ज़ ऊ(अल. ज़्विसीस्टवा 96/98, 81-451 गिडेनिया) दोस्टारज़ाजेका नार्ज़्ज़्ज़ी दो कोमुनिकैकजी ज़ क्लिंटमी;
 • लाइव चैट इंक।(वन इंटरनेशनल प्लेस सुइट 1400 बोस्टन, एमए 02110-2619, यूएसए) dostarczająca narzędzie लाइव चैट;
 • लिंक गतिशीलता सपा। ज़ ऊ(उल। तोस्ज़ेका 101, 44-100 ग्लिवाइस) dostarczająca narzędzie do komunikacji SMS;
 • रेनस डेटा कार्यालय पोल्स्का सपा। ज़ ऊ(अल। कटोविका 66, 05-830 नादर्ज़िन) wiadcząca usługi z zakresu Archiwizacji i niszczenia dokumentacji;
 • थुलियम सपा। ज़ ऊ(ओसीडल ज़्लोटेज जेसीनी 7, 31-827 क्राको) दोस्टारज़ाजेका नार्ज़्ज़्ज़ी दो ऑब्सलुगी कॉल सेंटर;
 • गुणवत्ता इकाई sro(Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca प्रणाली सहायता डेस्क;
 • एसेको डाटा सिस्टम्स एसए(उल. स्विरकी आई विगुरी 15, 81-387 गिडेनिया)
 • इंटरनेट सुरक्षा अनुसंधान समूह(लेटरमैन ड्राइव 1, सुइट डी4700, सीए94129, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए) wiadcząca usługi związane z dostarczaniem certyfikatów SSL।

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez nazwa. pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Użytkowników strony internetowej nazwa.pl

W związku z korzystaniem ze strony internetowej nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • एनसीसी पोल्स्का सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • नेटआर्ट सपा। ज़ ऊ(उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17 31-870 क्राको) wiadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • लाइव चैट इंक।(वन इंटरनेशनल प्लेस सुइट 1400 बोस्टन, एमए 02110-2619, यूएसए) dostarczająca narzędzie लाइव चैट;
 • गुणवत्ता इकाई sro(Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca प्रणाली हेल्प डेस्क।

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez nazwa.pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Odbiorcy danych osobowych spoza Europejskiego Obszaru GospodarczegoCZYTAJ WIĘCEJ

Podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych będący odbiorcami Twoich danych osobowych to tzw। podmioty z państw trzecich w rozumieniu RODO (podmioty z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)। कोमिसजा यूरोपज्स्का नी वेडाला डेसीजजी स्टविएरडजाजेसीज ओडपॉवीडनी स्टॉपीń ओक्रोनी डैनीच ओसोबोविक डब्ल्यू स्टैनच जजेडनोजोनीच।

प्रेज़ेकाज़ीवानी डैनीच ओसोबोविक पोज़ा यूरोपज्स्की ओब्सज़ार गोस्पोडार्कज़ी ओडबाइवा सिę ना ज़ासदाच ओकेरेस्लोनिच डब्ल्यू रोज़्डज़ियाल वी रोडो। Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Twoich praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnymadminem lub decyzja nr 2010/ 5 लुटेगो 2010 आर. डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु जीडी ओडबियोर्क, डैनीच जेस्ट पॉडमियोट प्रेज़ेटवारज़ाजेसी डेन ओसोबोवे डब्ल्यू नास्ज़िम इमिएनिउ)। इंटरनेसी डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रॉनिक डेन्च एक्टो प्रवा यूनी यूरोपजस्किएज यूरो-लेक्स।

Wymienione powyżej standardowe klauzule umowne Stosowane będą tylko do umów zawartych przed 27 września 2021 आर। डू उमो ज़ावर्टिच पो तेज़ डेसी ज़स्टोसोवनी बडे मिआली नाउ स्टैण्डर्डोवे क्लूज़ुले ऑक्रोनी डैनीच प्रिज़ीजते और मोसी डेसीज़जी वायकोनव्ज़ेज कोमिसजी यूरोपजस्कीज 2021/914 जेड डीनिया 4 सीज़रवका 2021 आर। w spraie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679। इंटरनेसी डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रॉनिक डेन्च एक्टो प्रवा यूनी यूरोपजस्किएज यूरो-लेक्स। Docelowo wszystkie nasze umowy z kontrahentami zawarte przed 27 września 2021 r. ज़ोस्तानी ज़मिएनियोन नजपोस्निएज डो डनिया 27 ग्रुडनिया 2022 आर। पोपरेज़ ज़ोबोविज़ानी पॉडमियोटु, केटोरेमु ट्वोजे डेन ओसोबोवे ज़ोस्तान, उज्वॉनिओन डो स्टोसोवानिया पोस्टानोविए, नोविच स्टैण्डर्डोविक क्लाउज़ुल उमोनीच, या केटोरीच मोवा डब्ल्यू टाइम अकापिसी।

Alternatywną podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy podmiot, któremu dane osobowe zostaną ujawnione nie zobowiązał się do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych może być sytuacja, w której przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , सह मा मिजेस्से डब्ल्यू स्ज़ेजेगोल्नोस्सी डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु रेजेस्ट्राकजी डोमेन ग्लोबलनीच, केटोरीच रिजेस्ट्राजा वाईमागा प्रिज़ेकाज़ानिया ट्वोइच डैनिच ओसोबोविक डू ऑपरेटरा रेजेस्ट्रू, केटोरी मोज़े पोसियाडाल गोज़ागोड गोज़ारोज़ यूरोप।

W innych przypadkach, przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może mieć miejsce za Twoją wyraźną zgodą। म्यूज़िज़ मिएज़ जेदनाक ज़्वियाडोमोस, ज़े ज़ पॉवोडु ब्राकू ज़ाबेज़पिज़ेज़ ओक्रेस्लोनीच पॉव्य्ज़, इस्तनीजे रयज़ीको नीज़ापेवनिआ ओडपोविएडनिगो स्टॉपनिया ओक्रोनी टूइच इंटरसेव डब्ल्यू ज़्विज़्कु ज़ ताकिम प्रेज़ेका।

इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ओ स्ज़्ज़ेगोली मोज़ेज़ ज़ाप्यता, रोनी, इंस्पेक्टोरा ओक्रोनी डैनिच।

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowychCZYTAJ WIĘCEJ

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nazwa.pl przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • प्रावो दोस्तęपु डो डैनिच ओसोबोविक- अपरावनिया दो दोस्तपु दो डैनीच ओसोबोविक ओराज़ उज़िस्कानिया इंफॉर्मैकजी ओ ज़सादाच इच प्रज़ेटवारज़ानिया
 • प्रावो डो उज़िस्कानिया कोपी डैनीच ओसोबोविक- uprawnia do dania wydania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • प्रावो डो स्प्रोस्टोवानिया डैनिच ओसोबोविच- uprawnia do dania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych
 • प्रावो डू उसुनिशिया डैनिच ओसोबोविच- uprawnia do dania usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • प्रावो डो ओग्रानिकजेनिया प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनीच ओसोबोविच- uprawnia do dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynności przechowywania, z wyłączeniem podejmowania innych opracji na danych osobowych
 • प्रावो डो प्रेजेनोसजेनिया डैनीच ओसोबोविच- uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego podmiotu
 • प्रावो डो स्प्रज़ेसीवु względem przetwarzania danych osobowych- uprawnia do dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w określonych celach
 • प्रावो डो वायकोफ़ानिया ज़गोडी और प्रेज़ेटवार्ज़नी डैनिच ओसोबोविक- uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania przed wy
 • प्रावो डो ज़ोसेनिया स्कार्गी डो ऑर्गनु नादज़ोर्कज़ेगो- uprawnia do złożenia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osoboyych przezadmina

डब्ल्यू सेलु स्कोर्ज़िस्टानिया ज़ पॉवीज़्ज़िक अपरावनीń, स्कोन्टाक्टुज सिę ज़ेड ज़िआłम ऑब्स्लुगी क्लींटा nazwa.pl। इवेंटुअलने ज़ास्त्रज़ेनिया को दो स्पोसोबु रियलिज़ैकजी दानिया मोज़ेज़ ज़्ग्लास्ज़ाć बेज़पोśरेडनियो डो इंस्पेक्टोरा ओक्रोनी डैनीच।

पॉज़ोस्टेज़ इंफॉर्मैकजेCZYTAJ WIĘCEJ

Podanie danych osobowych jest Warunkiem założenia konta w Panelu Klienta oraz korzystania z usług nazwa.pl। Rejestrując konto w Panelu Klienta jeste zobowiązany do podania prawidłowych danych। Podanie danych osobowych w pewnych przypadkach jest wymogiem ustawowym (np. wynikającym z przepisów regulujących obowiązki podatkowe oraz księgowe)। Dlatego bez podania danych osobowych wiadczenie usług oraz realizacja innych celów dla których przetwarzamy Twoje dan osobowe nie będą możliwe।

podczas kontaktu telefonicznego z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl, rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi klienta oraz dla celów dowowdomioych w clienta Wówczas Twoje डेन ओसोबोवे बड्ज़ प्रेज़टवार्ज़ने ना ज़ासदाच ओक्रेस्लोनीच डीएलए सेलु डब्ल्यू पोस्टसी प्रोवाडज़ेनिया कोरेस्पोन्डेन्जी।

रियलिज़ैक्जा स्क्लाडानिच डिस्पोज़ीजी - ज़ारोनो ज़ ज़करेसु ओक्रोनी डैनीच ओसोबोविक जेक रौनी, ज़्विज़ानिच ज़े ज़्विआड्ज़ोनिमी उस्लुगमी - काडोराज़ोवो पॉप्र्ज़ेडज़ोना जेस्ट स्टोसोउन, ऑटोरीज़ैकज, ओस्ज़ोबी ज़डैनी। पामिस्तज e w razie wątpliwości co do Twojej tożsamości, nazwa.pl मा प्रावो डो प्रेजेप्रोवाडजेनिया डोडतकोवेज वेरीफिकैकजी तोस्मोस्सी ओसोबी स्क्लाडाजजसेज दानी ना जसदाच वो ओग्रेल्नीच ओग्रेल्नीच। मा टू ना सेलु ज़ापोबीżenie realizacji डिस्पोज़िक्जी zgłoszonych przez osoby nieuprawnione।

ट्वोजे डेन ओसोबोवे डब्ल्यू ज़ाक्रेसी नीज़बडनिम डो ज़्विएड्ज़ेनिया उस्लुग ड्रोग, इलेक्ट्रोनिक्ज़न मोग बाय, पोड्डावने प्रोफिलोवानियू डब्ल्यू सेलू प्रज़ेसीज़ानिया स्पर्सनलिज़ोवैन्च इनफॉर्मैकजी मार्केटिंगोविच डोस्टोसोवान्च korzystaych dostosowanych korzystaych dostosowanych। प्रोफिलोवानी ज़ा पोमोक इननिच डैनीच ओसोबोविक नी डेन नीज़बडने डो वियाडज़ेनिया उस्लुग ड्रोग इलेक्ट्रोनिक्ज़न ओडबीवाć सिę बेड्ज़ी टायल्को ज़ा ट्वोज वायरेन ज़्गोड।

इनफॉर्मूजेमी पोनाड्टो, e nazwa.pl और स्वोजेज स्ट्रोनी इन्टरनेटोवेज विकोर्ज़िस्टुजे प्लिकी कुकीज। इस जानकारी को पहले से देखें और इस पर क्लिक करें और कुकीज़ को देखें और राजनीति को प्राथमिकता दें।

Zamieszczone tutaj infoacje dotyczą sytuacji, w których nazwa.pl decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a więc jestadminem tych danych osobowych। nazwa.pl wiadcząc usługi występuje również w charakterze podmiotu przetwarzającego, gdy przetwarza dan osobowe और policenie Klienta। क्लिएन्सी, którzy przetwarzają dan osobowe w ramach usług wiadczonych przez nazwa.pl zobowiązani są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych। Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera się przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Panelu Klienta।

इनफॉर्मैकजे या ज़ासैडच प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनीच ओसोबोविक डब्ल्यू नाज़वा.पीएल से ना bieżąco वेरीफिकोवाने और रज़ी पॉटरज़ेबी uaktualniane। Z aktualnymi infoacjami w tym zakresie możesz zapoznać się na stronie nazwa.pl/RODO। W razie dodatkowych pytań Dział Obsługi Klienta oraz इंस्पेक्टर Ochrony Danych pozostają do Twojej dyspozycji.

Informacje w wersji z dnia 19.11.2021।

WRÓĆ DO GRY LISTY